Діяльність Вченої ради

Вчена рада Інституту є колегіальним органом управління Інституту. Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується наказом ректора Університету за поданням директора Інституту.

Вчену раду Інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. За відсутності голови Вченої ради Інституту його обов'язки виконує спеціально призначена головою ради особа з числа членів Вченої ради Інституту.

До складу Вченої ради Інституту входять:

за посадами:

- директор Інституту;

- завідувачі кафедрами;

- керівники органів самоврядування (керівник органу студентського самоврядування Інституту,  керівник структурного утворення в Інституті первинної профспілкової організації студентів та аспірантів університету, керівник структурного утворення в Інституті наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених університету);

- керівник виборного органу первинної профспілкової організації працівників Інституту.

шляхом обрання відповідно до визначених квот:

- виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів філософії, докторів наук, які працюють на постійній основі;

- виборні представники, які представляють інших працівників Інституту, які працюють на постійній основі;

- виборні представники студентів Інституту.

При цьому не менш як 75 % загальної чисельності її складу мають становити наукові, науково-педагогічні працівники Інституту, до 15% - інші працівники Інституту і не менш як 10% - виборні представники з числа студентів (курсантів) Інституту.

Всі кафедри Інституту повинні бути представлені у Вченій раді Інституту.

Вибори до складу Вченої ради Інституту призначаються наказом ректора.

Термін повноважень Вченої ради Інституту - п’ять років.

Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Інституту.

Виборні представники обираються конференцією трудового колективу Інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Виборні представники з числа студентів (курсантів) Інституту, обираються вищим органом студентського самоврядування Інституту.

У разі звільнення працівника Інституту або відрахування студента, який є членом Вченої ради Інституту, чи припинення (складення) таким членом Вченої ради Інституту своїх повноважень за власним бажанням або з інших об’єктивних причин, Вчена рада Інституту приймає рішення про його заміну (ротацію) іншою особою. Заміна відбувається у порядку згідно якого було призначено члена Вченої ради який припинив свої повноваження.

Компетенція Вченої ради Інституту визначається Вченою радою Університету. Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень Вченій раді Інституту.

Порядок денний засідань Вченої ради Інституту формується директоратом Інституту, з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Інституту, та членів Вченої ради Інституту і затверджується простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради Інституту.

Засідання Вченої ради Інституту є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини персонального складу Вченої ради Інституту. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше ніж половина присутніх на засіданні членів Вченої ради Інституту.

Засідання Вченої ради Інституту оформляється протоколом, який підписують голова та секретар Вченої ради Інституту.

Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію розпорядженнями директора Інституту.

Рішення Вченої ради Інституту може бути скасоване Вченою радою Університету.

Секретар Вченої ради Інституту обирається із числа науково-педагогічних працівників – членів Вченої ради Інституту. Обрання секретаря Вченої ради здійснюється на першому засіданні новообраної Вченої ради Інституту шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

Секретар Вченої ради Інституту:

- організовує підготовку засідань Вченої ради Інституту;

- доводить до відома членів Вченої ради Інституту проект порядку денного;

- контролює процес підготовки матеріалів і проектів документів із питань порядку денного;

- веде протоколи засідань Вченої ради Інституту;

- організовує своєчасне доведення рішень Вченої ради Інституту до структурних підрозділів інституту;

- координує взаємодію Вченої ради Інституту з Вченою радою Університету.

Вчена рада Інституту:

1) розглядає основні напрями розвитку Інституту, визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, інноваційної діяльності Інституту;

2) розглядає питання організації та поліпшення навчальної, наукової, виховної діяльності Інституту та його структурних підрозділів;

3) ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Інституту;

4) заслуховує, обговорює та ухвалює щорічні звіти завідувачів кафедр та інших відповідальних осіб щодо навчально-виховної, навчально-методичної, науково-дослідної та організаційної діяльності Інституту і його структурних підрозділів;

5) погоджує Положення про порядок обрання делегатів на конференцію трудового колективу Інституту;

6) обговорює і затверджує перспективний план розвитку Інституту та звіт про його виконання;

7) обговорює і затверджує план роботи Інституту на навчальний рік;

8) обговорює і затверджує план науково-дослідної роботи Інституту та звіт про його виконання;

9) затверджує план підготовки рукописів навчальної літератури Інституту та звіт про його виконання;

10) затверджує план-графік підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Інституту та звіт про його виконання;

11) оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів Інституту;

12) розглядає питання матеріально-технічного забезпечення діяльності Інституту;

13) затверджує склад науково-методично-редакційної ради Інституту;

14) обговорює результати роботи відбіркової комісії Інституту та пропонує заходи щодо поліпшення її роботи;

15) за поданням директора Інституту визначає з числа співробітників Інституту осіб, відповідальних за ключові процеси його діяльності;

16) обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади доцентів, старших викладачів, викладачів, асистентів Інституту;

17) обговорює та визначає зміст інформації про Інститут на сайті Університету та сайті Інституту;

18) надає пропозиції методично-редакційній раді Університету щодо рекомендації до друку навчальних та навчально-методичних видань співробітників Інституту та надання їм грифу Вченої ради Національного авіаційного університету;

19) рекомендує навчальні та навчально-методичні видання співробітників Інституту до участі у конкурсах;

20) затверджує програми вступних та кандидатських іспитів здобувачів наукового ступеня доктор філософії;

21) затверджує додаткові програми для складання кандидатських іспитів здобувачів наукового ступеня доктор філософії;

22) обговорює результати ККР, ККЗ, сесії, захисту дипломних робіт;

23) обговорює результати соціологічних опитувань студентів, викладачів.

24) затверджує індивідуальні плани роботи аспірантів та докторантів Інституту;

25) заслуховує звіти аспірантів та докторантів Інституту про хід виконання дисертації;

26) подає на розгляд Вченої ради Національного авіаційного університету:

-    пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів Інституту;

-   кандидатури для обрання за конкурсом на посади директора, деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів;

-   кандидатури щодо присвоєння вчених звань професора, доцента та старшого дослідника;

-   проекти Положення про Інститут, Положення про науково-методично-редакційну раду Інституту, а також рішень про внесення змін і доповнень до них;

-   пропозиції щодо відкриття в аспірантурі та докторантурі Університету підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації за переліком наукових спеціальностей;

-   пропозиції щодо затвердження тем дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук;

-   пропозиції щодо переривання та подовження терміну навчання в аспірантурі та докторантурі Університету;

-   пропозиції про відрахування аспіранта або докторанта Інституту;

-  пропозиції щодо підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів на базі Інституту, перегляду складу наукових керівників, консультантів та рекомендацій про усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів або докторантів;

-   пропозиції для зарахування кандидатур до докторантури Університету;

-   кандидатури наукових керівників та наукових консультантів;

-   кандидатури наукових керівників – кандидатів наук для надання права керівництва аспірантами Університету;

-   звіти докторантів про виконання індивідуального плану роботи, рекомендації про їх атестацію та про подальше перебування в докторантурі Університету;

-   рекомендації щодо друку монографій співробітників Інституту;

-   пропозиції щодо кандидатур співробітників та студентів Інституту для обрання до складу академій, участі в конкурсах, призначенні стипендій, присвоєння почесних звань, нагородження;

- пропозиції щодо затвердження символіки Інституту (структурних підрозділів Інституту);

27) розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до законодавства України, Статуту Університету, Положення про Інститут.